HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AllRawCosmetics : de vennootschap onder firma AllRawCosmetics , gevestigd in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AllRawCosmetics  een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van AllRawCosmetics tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

3.1 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 3.2 Betaalt de klant een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim. AllRawCosmetics is dan gerechtigd de dienstverlening op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 3.3 Blijft de klant in gebreke, dan zal AllRawCosmetics tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. 3.4 Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van AllRawCosmetics op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van AllRawCosmetics  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De prijzen genoemd in aanbiedingen, offertes en facturen van AllRawCosmetics zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Verhogingen van kostprijzen die AllRawCosmetics  niet kon voorzien ten tijde van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 6 – Prijsindexering

6.1 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. AllRawCosmetics  heeft het recht de aan klant te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door klant

7.1 De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan AllRawCosmetics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AllRawCosmetics worden verstrekt.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

8.1 AllRawCosmetics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 AllRawCosmetics  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Indien AllRawCosmetics  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

11.1 AllRawCosmetics  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AllRawCosmetics partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van AllRawCosmetics is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.